Інформація про видання

ISSN PRINT: 2223-5744

ISSN ONLINE: 2226-1923

Головний редактор:
Оборський Г.О., доктор технічних наук, професор

Журнал «Інформатика та математичні методи в моделюванні», заснований в 2011 році в Одеському національному політехнічному університеті, є міжнародним рецензуємим науковим виданням. Основним завданням журналу є вирішення наукових та науково-практичних проблем, що лежать на стику прикладної, класичної математики та інформатики. Журнал публікує огляди та оригінальні дослідження, тематика яких включає в себе розгляд у теоретичному та експериментальному аспектах питань математики, зокрема, математичного моделювання, алгебри, матричного аналізу, теорії графів; інформаційних технологій, а також проблем передачі інформації.

Журнал «Інформатика та математичні методи в моделюванні» внесений до переліку наукових фахових видань України (технічні науки) згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 463 від 25.04.2013 р.

Індексування і реферування:
Україніка Наукова, Російський індекс наукового цитування, Index Copernicus

Редакційна колегія

Головний редактор: Оборський Г.О., доктор технічних наук, професор

Заступник головного редактора: Кобозєва А.А., доктор технічних наук, професор

Відповідальний редактор: Бирченко Т.О.

Склад редакційної колегії:

Г.В. Ахмаметьэва – к.т.н.Т.О. Банах – д.ф.-м.н., професор
П.І. Бідюк – д.т.н., професорН.Д. Вайсфельд – д.ф.-м.н., професор
А.Ф. Верлань – д.т.н., професорГ.М. Востров – к.т.н., доцент
В.Б. Дудикевич – д.т.н., професорМ.Б. Копитчук – д.т.н., професор
О.Ю. Лебедєва – к.т.н., доцентС.В. Лєнков – д.т.н., професор
І.І. Маракова – д.т.н., професор (Франція)С.А. Нестеренко – д.т.н., професор
М.С. Никитченко – д.ф.-.м.н., професорС.А. Положаєнко – д.т.н., професор
О.В. Рибальський – д.т.н., професорХ.М.М. Рубіо – д.т.н., професор (Іспанія)
В.Д. Русов – д.ф.-м.н., професорІ.М. Ткаченко-Горський – д.ф.-м.н., професор (Іспанія)
А.В. Усов – д.т.н., професоВ.О. Хорошко – д.т.н., професор
М.Є. Шелест – д.т.н., професорМ.С. Яджак – д.ф.-м.н.

Інформація для авторів

З 1 січня 2015 року редакцією журналу введено подвійне сліпе рецензування статей, що надсилаються авторами.

Вимоги до оформлення наукових статей і повідомлень, які подаються до журналу
«Інформатика та математичні методи в моделюванні»

Редакція Журналу просить авторів ознайомитися з вимогами і дотримуватися їх при підготовці робіт, що направляються в Журнал. Відхилення від встановлених вимог затримує публікацію статті.


ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ:

Шановні автори! Статті, оформлені не за правилами, не приймаються!

1. Обсяг публікації і форматування Повний обсяг (текст разом з таблицями, рисунками і підписами до них, резюме трьома мовами з ключовими словами та переліком літератури) статті, яка надається, не повинен перевищувати 27000 знаків з пробілами (~13 сторінок). Матеріал для публікації необхідно подавати у форматі, який підтримується Microsoft Word (бажано версії 2003), розмір паперу А4, книжкова орієнтація з полями: верхнє - 2, нижнє - 2, ліве - 3, праве - 2 см., шрифт Times New Roman – розмір 12 пт, інтервал між рядками – 1.

2.1. Стаття за своєю структурою повинна відповідати вимогами Постанови Президії Вищої атестаційної комісії України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15.01.2003 р. № 7-05/1 і мати наступні необхідні елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

2.2. Структурно стаття повинна мати такі розділи, що явно виділені в тексті рукопису:

 • титульна сторінка;
 • cтруктуровані резюме (трьома мовами);
 • вступ;
 • мета роботи;
 • виклад основного матеріалу;
 • результати;
 • висновки;
 • cписок літератури.

2.2.1. Титульна сторінка:

 • УДК(код універсальної десяткової класифікації);
 • назва;
 • автори: Прізвища та ініціали всіх соавторів;
 • назва і поштова адресу(и) установи(установ), де працює(ють) автор(и);
 • електронна пошта автора для листування.

2.2.2. Структуроване резюме обсягом 1000-1500 знаків повинно містити:

 • назву статті;
 • прізвища та ініціали всіх соавторів;
 • вступне слово про тему дослідження;
 • мета наукового дослідження;
 • опис наукової та практичної значущості роботи;
 • опис методології дослідження;
 • основні результати, висновки дослідницької роботи;
 • цінність проведеного дослідження (який внесок дана робота внесла у відповідну галузь знань);
 • практичне значення підсумків роботи;
 • ключові слова (не більше 7).

2.2.3. Ілюстрації

Роздільною здатністю 600 dpi для рисунків і схем і 300 dpi для кольорових ілюстрацій. Можливі формати PCX, TIFF, GIF, BMP, JPEG. Усі громіздкі написи на рисунку потрібно замінити на цифрові або літерні позначення, а їхнє пояснення перенести в підпис. Допускається також використання в статті як рисунків, діаграм та графіків, так і об'єктів Microsoft Excel і Microsoft Word. Усі надписи, які зустрічаються в рисунках, виконуються шрифтом Times New Roman. Абсциса і ордината графіків повинні бути чітко позначені з визначенням розмірності шкали та величин. В процесі додрукарської підготовки для поліпшення якості графічного матеріалу або дооформления його згідно друкарських норм редакція може запросити вихідні файли. Підписи до рисунків не включати в рисунок. Невиконання даних рекомендацій може затримати друк статті.

2.2.4. Формули

Набираються у редакторі Microsoft Equation 1.0-3.0 та пронумеровані в круглих дужках. Розміри: шрифт Times New Roman Cyr звичайний 12 пт; великий індекс 7 пт, дрібний індекс 6 пт; великий символ 16 пт; дрібний символ 10 пт; мінлива курсивом; матриця вектором напівжирним; міжрядковий інтервал 150%.

2.2.5. Таблиці

Таблиці повинні мати заголовок і порядковий номер. Примітки розміщують безпосередньо під таблицями.

2.2.6. Список літератури

Список літератури складається у порядку цитування, номера джерел наводяться в квадратних дужках в тексті і нумерованим списком у відповідному розділі рукопису. До списку літератури ставляться вимоги його актуалізації (використана література повинна бути опублікована починаючи з 2000-го року). Список літератури оформляється згідно з ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Оскільки журнал індексується міжнародними базами даних, додатково складається англомовний список літератури згідно з American Psychological Association (APA) Referencing Style. Допускається цитування лише опублікованих і легко доступних читачеві матеріалів: статті, книги, матеріали конференцій. На авторів покладається відповідальність за коректність наведення першоджерел. Виявлення помилок в переліку літератури може бути причиною як затримки публікації так і її відхилення.

2.3. Відомості про авторів:

 • ФІО;
 • вчений ступінь;
 • вченне звання;
 • посада;
 • місце роботи;
 • адреса для звя'зку.

Архів

Зміст журналу доступний на eLIBRARY.RU портал. Всі випуски журналу доступні в даний час, у тому числі тез та бібліографії кожної статті.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського містить зміст і тези всіх випусків журналу, а також повні тексти всіх статей у форматі PDF.

Архів статей

Том 8, № 3

Том 8, № 2

Том 8, № 1

Том 7, № 4

Том 7, № 3

Том 7, № 1-2

Том 6, № 4

Том 6, № 3

Том 6, № 2

Том 6, № 1

Том 5, № 4

Том 5, № 3

Том 5, № 2

Том 5, № 1

Том 4, № 4

Том 4, № 3

Том 4, № 2

Том 4, № 1

Том 3, № 4

Том 3, № 3

Том 3, № 2

Том 3, № 1

Том 2, № 3

Том 2, № 2

Том 2, № 1

Том 1, № 3

Том 1, № 2

Контакти

Заступник головного редактора: Кобозєва А.А.,
Доктор технічних наук, Професор, Завідувач – кафедри інформатики та управління захистом інформаційних систем

Адреса редакції: Одеський національний політехнічний університет
пр-т Шевченка, 1, Одеса, 65044, Україна

Тел.: +38 (048) 705 8506

Електронна пошта: immm.ukraine@gmail.com [написати листа]Просмотреть увеличенную карту